fbpx

Algemene voorwaarden

Welkom bij visueel-cv. Deze website wordt u aangeboden door LEV hr-professionals. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat u maakt van de dienst en op ieder bezoek van u aan de website. De Algemene Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en visueel-cv. Door de dienst te gebruiken en/of de website te bezoeken, verklaart u gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek van de Website door Bezoeker en het gebruik van de Dienst en/of Proefdienst door Gebruiker.

1.2 De Algemene Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en visueel-cv. Door de Website te bezoeken, de Dienst en/of Proefdienst te gebruiken, verklaart u gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden.

1.3 In deze Algemene Voorwaarden wordt aan de volgende begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis gegeven:

  1. Account Het profiel dat voor Gebruiker wordt geregistreerd, zodat hij gebruik van de Dienst kan maken.
  2. Algemene Voorwaarden deze op de Website, Dienst en Proefdienst toepasselijke algemene voorwaarden.
  3. AVG De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);
  4. Bezoeker eenieder die de Website bezoekt, ongeacht of hij of zij een Gebruiker is;
  5. Content alle inhoud afkomstig van visueel-cv en/of door haar ingeschakelde derden, zoals beschikbaar op de Website, in de Dienst, in de Proefdienst waaronder begrepen maar niet beperkt tot cv’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, templates, Einddocumenten en designs;
  6. Visueel-cv behoort tot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEV hr-professionals B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08170286 gevestigd te Apeldoorn aan de Oranjelaan 2 (7316AL);
  7. Databank de op de Website verzamelde en/of geordende informatie, waaronder de (verzameling) cv’s, teksten, afbeeldingen, templates en designs;
  8. Dienst het tegen betaling genereren, bewerken, exporteren en downloaden van cv’s door Gebruiker;
  9. Einddocument de via de Dienst gegenereerde online cv en PDF teaser;
  10. Gebruiker de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst aangaat met visueel-cv;
  11. Intellectuele Eigendomsrechten alle rechten van intellectuele eigendom en alle daaraan gerelateerde rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, rechten van know-how en rechten op bedrijfsgeheimen;
  12. Overeenkomst de overeenkomst tot het leveren en gebruik maken van de Dienst die wordt gesloten tussen Gebruiker en visueel-cv door het aanmaken van een Account;
  13. Privacyverklaring de privacyverklaring van visueel-cv, zoals beschikbaar op https://visueel-cv.nl/privacyverklaring/
  14. Website de website van visueel-cv onder meer beschikbaar via de url visueel-cv.nl en alle daaronder liggende pagina’s.

 

Artikel 2: De Website en de Dienst

2.1 Visueel-cv levert aan Gebruiker, onder de voorwaarden van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, de Dienst zoals in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is beschreven.

2.2 Visueel-cv is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen door derden naar aanleiding van het gebruik van de Dienst door Gebruiker. Visueel-cv biedt dan ook geen garantie op succes.

2.3 Gebruiker en Bezoeker zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die zij met behulp van de Website, de Dienst verrichten. Gebruiker en Bezoeker vrijwaren visueel-cv van enige aanspraak die door hun handelen met behulp van de Website en/of de Dienst ontstaat.

2.4 Visueel-cv is te allen tijde gerechtigd de Website en/of Dienst te wijzigen, aan te passen, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, het gebruik ervan te beperken, en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te zijn of te worden jegens Gebruiker en/of Bezoeker. Indien Gebruiker en/of Bezoeker zich niet kunnen vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is hun enige mogelijkheid om de Website en/of Dienst niet meer te gebruiken en/of de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 3 Account

3.1 Gebruiker dient eerst een Account aan te maken en daarna te betalen om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

3.2 Het is Gebruiker verboden om meer dan één Account aan te maken.

3.3 Gebruiker mag geen Account aanmaken op naam van een ander of op naam van een fictief persoon.

3.4 Het e-mailadres dat Gebruiker opgeeft bij het aanmaken van een Account moet een daadwerkelijk e-mailadres van Gebruiker zijn.

3.5 Visueel-cv is te allen tijde gerechtigd om, zonder opgaaf van reden, het aanmaken van een Account en/of Proefaccount te weigeren, aanvullende eisen te stellen aan het aanmaken van een Account en/of Proefaccount of een reeds aangemaakt Account en/of Proefaccount te blokkeren of met onmiddellijke ingang te verwijderen.

3.6 Gebruiker kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door visueel-cv in verband met een weigering, blokkade of beëindiging van een Account.

3.7 Tijdens de registratie van het Account moet Gebruiker (onder meer) een e-mailadres opgeven en een wachtwoord instellen. Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van (de combinatie van) deze gegevens.

3.8 Het Account is strikt persoonlijk. Gebruiker mag zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet aan anderen verstrekken of anderen toegang geven tot zijn Account.

3.9 Gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst via het Account. Visueel-cv gaat ervan uit dat Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met het e-mailadres en het wachtwoord.

3.10 Zodra Gebruiker weet of behoort te weten dat zijn e-mailadres en wachtwoord in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker visueel-cv daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Ook dient Gebruiker zelf direct doeltreffende maatregelen te treffen om de onbevoegde toegang te beperken, zoals het wijzigen van zijn wachtwoord.

 

Artikel 4 Betaling en prijs

4.1 De prijzen voor de Dienst zijn vermeld op de Website.

4.2 Alle op de Website vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4.3 Alle op de Website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen Diensten.

4.4 De betaling voor de Dienst door Gebruiker vindt plaats door gebruik te maken van iDeal, creditcard of Apple Pay.

4.5 Gebruiker is verantwoordelijk voor voldoende saldo en de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.

4.6 Indien Gebruiker een afschrijving laat storneren, blokkeren of een automatische incasso transactie tweemaal mislukt, dan is visueel-cv gerechtigd (maar niet verplicht) om de toegang tot het Account te beëindigen. De vergoedingen blijven evenwel verschuldigd. Visueel-cv is gerechtigd Gebruiker daarvoor een (digitale) factuur en/of e-mail te sturen en/of daarvoor een derde in te schakelen. De betaling dient, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, binnen 14 dagen na de factuurdatum en/of de verzonden e-mail door Gebruiker te worden voldaan.

4.7 Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat zij door visueel-cv is gewezen op de te late betaling en visueel-cv de Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, in verzuim en is hij een bedrag van € 1,75 aan aanmaningskosten verschuldigd. Voorts is Gebruiker in dat geval de over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en is visueel-cv gerechtigd alle daardoor gemaakte en nog te maken kosten in rekening te brengen, waaronder uitdrukkelijk begrepen maar niet uitsluitend alle buitengerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

 

Artikel 5 Intellectuele Eigendomsrechten

5.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Dienst en de Content berusten bij visueel-cv en/of haar licentiegevers.

5.2 Visueel-cv verleent Gebruiker hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de Website te gebruiken louter om een Account aan te maken en gebruik te maken van de Dienst. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Dienst, de Website en de Content zijn en blijven eigendom van visueel-cv en/of haar licentiegevers, en zullen in geen enkel geval overgaan op Gebruiker.

5.3 Visueel-cv verleent aan Gebruiker uitsluitend het recht om het Einddocument van de Dienst te downloaden en te gebruiken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de vormgeving van het Einddocument op andere wijze te gebruiken dan in combinatie met de via de Dienst gemaakte documenten. Het recht van Gebruiker om gebruik te maken van een Einddocument eindigt als de Overeenkomst eindigt.

5.4 Gebruiker verleent aan visueel-cv hierbij een kosteloze, onbeperkte, wereldwijde, onherroepelijk, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de informatie die Gebruiker verstrekt, publiceert en/of opslaat via de Dienst  te gebruiken voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk is voor de Dienst. Visueel-cv aanvaardt deze licentie.

5.5 Het is Gebruiker en/of Bezoekers uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Website en/of de Dienst toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij visueel-cv of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht dit gebruik toestaat.

 

Artikel 6 Databank

6.1 Gebruiker en/of Bezoeker erkennen dat de Databanken beschermde databanken zijn in de zin van artikel 1 sub a van de Databankenwet, en dat visueel-cv de producent is van deze Databanken zoals bedoeld in artikel 1 sub b en artikel 1a van de Databankenwet.

6.2 Als producent van de Databanken heeft visueel-cv het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Databank.

6.3 Gebruiker en/of Bezoeker mogen gegevens uit de Databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Algemene Voorwaarden en voor uitvoering van de Dienst is toegestaan.

6.4 Het is Gebruiker en/of Bezoeker niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van visueel-cv, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

6.5 Het is Gebruiker en/of Bezoeker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Website en de Dienst. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker en Bezoeker niet is toegestaan enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

 

Artikel 7 Beschikbaarheid 

7.1 Visueel-cv spant zich ertoe in om de Website en de Dienst beschikbaar te houden.

7.2 Visueel-cv voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de Website en de Dienst. Deze werkzaamheden kunnen op elk moment plaatsvinden, aangekondigd en onaangekondigd, ook als dit kan leiden tot een beperkte beschikbaarheid.

7.3 Visueel-cv garandeert niet dat de Website en de Dienst of een onderdeel daarvan te allen tijde toegankelijk is en zonder onderbrekingen, storingen en/of fouten functioneert. Onderbrekingen, storingen van, en/of fouten op, de Website en/of de Dienst kunnen voorkomen als gevolg van onderbrekingen, storingen en/of fouten in de internetverbindingen en/of als een gevolg van virussen en/of fouten en/of defecten. Visueel-cv sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enige schade, verlies of gemaakte kosten als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website en/of de Dienst, waaronder begrepen maar niet uitsluitend voor (tijdelijk) verlies van data, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website en/of de Dienst verricht. Gebruiker vrijwaart visueel-cv van enige aanspraak die door zijn handelen met behulp van de Website en/of de Dienst ontstaat.

8.2 Gebruiker aanvaardt dat de Website en/of de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op de Website en/of de Dienst op het moment van gebruik (“as is”). Visueel-cv sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en/of vrijwaringen van welke aard dan ook uitdrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en/of vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en/of de Dienst, waaronder de resultaten daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

8.3 Visueel-cv garandeert niet dat de Website en/of de Dienst, waaronder de resultaten daarvan, zoals de Einddocumenten, vrij van fouten en bugs, compleet en/of te allen tijde up-to-date zijn. Visueel-cv is niet aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg is van de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, volledigheid of inhoud van de geboden informatie op de Website en/of in de Dienst waaronder de resultaten daarvan.

8.4 Visueel-cv sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit enig ongeoorloofd gebruik van de Website en/of de Dienst, door derden, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

8.5 Visueel-cv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst en het ter beschikking stellen van de Website dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

8.6 Indien visueel-cv onverminderd het voorgaande aansprakelijk is jegens Gebruiker of Bezoeker voor schade, uit welke hoofde dan ook, is visueel-cv uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Gebruiker of Bezoeker lijdt als gevolg van een aan visueel-cv toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag maximaal ter grootte van de vergoedingen die visueel-cv gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van Gebruiker of Bezoeker. De totale aansprakelijkheid jegens Gebruiker zal nooit meer dan EUR 500,- (vijfhonderd euro) bedragen.

 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   1. materiële schade aan zaken;
   2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en
   3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

8.7 Iedere aansprakelijkheid van visueel-cv voor andere dan directe schade, zoals hiervoor gedefinieerd, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

8.8 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van visueel-cv zelf en/of haar leidinggevenden.

8.9 Tenzij nakoming door visueel-cv blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van visueel-cv wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Gebruiker visueel-cv direct schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor het herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en visueel-cv ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.

8.10 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door visueel-cv indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst, cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van visueel-cv, tekortkomingen van door visueel-cv ingeschakelde derden, tekortkomingen van (andere) Gebruikers, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, ziektes, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle overige van buiten komende oorzaken visueel-cv geen invloed heeft.

8.11 Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn zowel visueel-cv als Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding, en met inachtneming van artikel 10.6.

8.12 Iedere vordering tot schadevergoeding door Gebruiker of Bezoeker die niet door Gebruiker of Bezoeker gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering. Dit laat onverlet de klachtplicht van Gebruiker.

 

Artikel 9 Privacy

9.1 Tijdens het gebruik van de Website en/of de Dienst kan Bezoeker en/of Gebruiker gegevens verstrekken aan visueel-cv en kan visueel-cv gegevens verzamelen van Bezoeker en/of Gebruiker. Indien deze gegevens persoonsgegevens, zoals bedoeld in de AVG, zijn, zullen deze conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. Indien visueel-cv als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG kwalificeert, zal visueel-cv deze gegevens verwerken conform de PrivacyverklaringPrivacyverklaring.

 

Artikel 10 Duur en beëindiging van de Overeenkomst

10.1 Na het aanmaken van een Account gaat de Overeenkomst in.

10.2 Na betaling voor een Account kan de Gebruiker gebruik maken van de Dienst.

10.3 Gebruiker heeft na betaling gedurende 2 weken (light pakket), 4 weken (basis pakket) of 6 weken (premium pakket) toegang tot het Account (afhankelijk van het gekozen pakket)

10.4 Gebruiker kan het Account op ieder moment via de klantenservice van visueel-cv laten verwijderen.

10.5 Bij opzegging of beëindiging op andere wijze van de Overeenkomst zullen door Gebruiker reeds aan visueel-cv betaalde vergoedingen nimmer aan Gebruiker worden geretourneerd.

10.6 Een partij heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst en die andere partij, na een schriftelijke aanmaning te hebben ontvangen, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor de nakoming, ook na het verstrijken van de daarin gestelde redelijke termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan.

10.7 De door visueel-cv vóór de ontbinding van de Overeenkomst verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) van Gebruiker zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

10.8 De gegevens die Gebruiker via de Dienst heeft opgeslagen zullen twaalf (12) maanden na het laatste gebruik van de Dienst worden verwijderd. Visueel-cv mag Gebruiker hiervan voorafgaand aan het verwijderen van de gegevens per e-mail op de hoogte brengen, maar is hiertoe niet verplicht. Tot op het moment van verwijdering van de gegevens heeft Gebruiker de mogelijkheid om (opnieuw) gebruik te maken van de gegevens door opnieuw een Overeenkomst te sluiten met visueel-cv.

10.9 Alle bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst die bedoeld zijn om de beëindiging van de Overeenkomst te overleven, inclusief maar niet beperkt tot de uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van visueel-cv en alle vrijwaringen en garanties van Gebruiker, blijven na die beëindiging van kracht.

 

Artikel 11 Herroepingsrecht

11.1 Gebruiker stemt ermee in dat visueel-cv de volledige inhoud van de Dienst direct levert na betaling.

11.2 Gebruiker stemt ermee in dat visueel-cv direct start met de levering van de Dienst na de betaling.

11.3 De overeenkomst met betrekking tot het Account en de Dienst kunt u binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst ontbinden. De betaling die u met betrekking tot het Account en de Dienst heeft gedaan ontvangt u onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug.

 

Artikel 12 Klachten, toepasselijk recht en geschillen

12.1 Indien Gebruiker niet tevreden is over de Website en/of de Dienst of anderszins klachten heeft over de Website en/of de Dienst is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid, te melden. Klachten kunnen gemeld worden via de klantenservice (telefonisch of via het contactformulier op de Website).

12.2 Op de Website, de Dienst, de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden en op alle geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

12.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen in verband met het de Website, de Dienst, de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

 

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1 Visueel-cv is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van Gebruiker gebracht. Indien Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en de Overeenkomst op te zeggen.

13.2 Visueel-cv wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden, inkoopvoorwaarden en/of andere (algemene) voorwaarden van Gebruiker en/of Bezoeker van de hand.

13.3 Visueel-cv is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien over te dragen aan derden. Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

13.4 Is of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of blijken deze gedeeltelijk nietig, dan blijven Gebruiker en/of Bezoeker en visueel-cv aan het overblijvende gedeelte van deze Algemene Voorwaarden verbonden. Visueel-cv zal het ongeldige of nietige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en niet nietig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige en/of nietige gedeelte.

13.5 Noch de Algemene Voorwaarden, noch de Overeenkomst, noch enige andere overeenkomst tussen visueel-cv en Gebruiker zal leiden tot enige vorm van een arbeidsrelatie, partnerschap of enige andere juridische relatie tussen visueel-cv en Gebruiker.

 

Artikel 14 Contact
Visueel kan worden bereikt via de volgende contactgegevens:
Visueel-cv
Oranjelaan 2
7316 AL Apeldoorn
info@visueel-cv
020-244 15 82